ព័ត៌មានជាតិ

អភិបាល ខេត្តព្រះសីហនុ ឲ្យប្រមូលថ្លៃភាស៊ី តាមសៀវភៅបន្ទុក និងបញ្ឈប់យកភាស៊ី លក់ដូរតាម កញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី

ភ្នំពេញ ៖ លោក គួច ចំរើន បានប្រកាសឲ្យអភិបាល ក្រុង-ស្រុក ប្រមូលការបង់ភាស៊ី បង់ថ្លៃជួលតូប រាន ស្តង់ ព្រមទាំងកន្លែងលក់ដូរដទៃទៀត តាមការកំណត់នៅក្នុងសៀវភៅបន្ទុក និងបញ្ឈប់ការយកភាស៊ី រាល់ការលក់ដូរតាម កញ្ច្រែង កញ្ជើ ល្អី របស់ប្រជាពលរដ្ឋ៕

To Top