ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ ៖ ឆ្លងថ្មី៨៩នាក់ ជា១១៥នាក់ និងស្លាប់៦នាក់ ៤នាក់មិនចាក់វ៉ាក់សាំង

ភ្នំពេញ ៖ កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៨៩នាក់ទៀត តាមលទ្ធផលតេស្តPCR ខណៈជាសះស្បើយចំនួន១១៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន៦នាក់ ដោយមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង៤នាក់

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៨៥នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន៤នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន១១៨ ៧០២នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ១១៥ ០១៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន២ ៨០០នាក់ ។

To Top