អត្ថបទ

សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ បង្ហាញពីរបៀបពិនិត្យលទ្ធផលប្រឡងឆមាសតាម Web Site or BBU App

សាកលវិទ្យាល័យ បៀលប្រាយ ខេត្តសៀមរៀប សូមជម្រាបដល់ ប្អូនៗនិស្សិតជាពិសេសប្អូនៗនិស្សិតជំនាន់ថ្មី ទើបចូលរៀននៅបៀលប្រាយ ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២នេះ សូមណែនាំពីវិធីឆែកមើលពិន្ទុតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗបន្ទាប់ពីប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសរួចរាល់ពីចម្ងាយបាន។ 

វិធីទី១ តាមរយៈ WEB SITE

1- ចូលទៅកាន់កម្មវិធី web browser (អាចជា Chrome or Safari)

2- វាយ www.bbu.edu.kh ក្នុងប្រអប់ Address

3- បញ្ចូល Student ID (មាននៅលើកាតសម្គាល់និស្សិតរៀងៗខ្លួន)

4- បញ្ចូលលេខសម្ងាត់ bbu 

5- ជ្រើសរើសសាខាដែលកំពុងសិក្សា

6- ចុច Log-in

វិធីទី2 តាមរយៈ BBU APP

1- ចូល Play Store or App Store

2- download BBU App

សូមប្អូនៗ Share មួយដើម្បីចែកគ្នាបានដឹងផង! 

បញ្ជាក់៖ ពិន្ទុនឹងចាប់ផ្តើមបង្ហាញលុះត្រាប្អូនៗបានប្រឡងបញ្ចប់ឆមាសរួចរាល់ហើយយ៉ាងយូរ២សប្តាហ៍។

To Top